Javni pozivi

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice - zatvoren


I. OPĆI PODACI O PRIJAVITELJU PROGRAMA/PROJEKTA I PARTNERIMA

1. PARTNER

II. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU
4. Zemljopisno područje provedbe programa/projekta
područje cijele Republike Hrvatske
na razini županije (upišite jednu ili više županija u kojima se provodi program/projekt)
na razini jedne ili više jedinice lokalne samouprave (općina/grad)
7. Je li za provedbu zatražen ili osiguran iznos iz javnih izvora (tijela državne uprave i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova Europske unije ili od drugih donatora za provedbu ovog programa/projekta)
Da. Ne.

Aktivnost Nositelj Metode provedbe aktivnosti Vremensko razdoblje Očekivani rezultati
1.
14. Odgovorne osobe za provedbu programa/projekta.

III. VREDNOVANJE REZULTATA

IV. ODRŽIVOST PROGRAMA/PROJEKTA

Obrazac proračuna

Vrsta troška Ukupno u kunama Iznos koji se traži od Grada Koprivnice Iznos koji se traži iz drugih izvora sredstva OBRAZLOŽENJE PRORAČUNSKIH STAVKI - izračun jediničnih cijena i ukupnog troška i popis aktivnosti na koje se stavka odnosi
A) IZRAVNI TROŠKOVI (specificirati troškove koji su izravno povezani s projektom)
1. LJUDSKI RESURSI
1.1 PLAĆE (specificirajte troškove plaća i naknada za zaposlene)
Napomena: navedite imena i prezimena osoba kojima će se isplatiti plaća, razdoblje za koje se plaća isplaćuje, te naziv radnog mjesta
Ukupno 1.1.
1.2 NAKNADE (specificirajte vrstu naknade drugog dohotka)
Napomena: navedite imena i prezimena osoba kojima će se isplatiti naknada i za koje poslove
Ukupno 1.2.
Ukupno 1. (1.1. + 1.2.)
2. OPREMA I ROBA
Ukupno 2.
3. OSTALI TROŠKOVI, USLUGE
(kampanje, edukacije za ključne korisnike, troškovi praćenja i vednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.)
Ukupno 3.
B) NEIZRAVNI TROŠKOVI
4. TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI (specificirani, npr. režije, najam prostora, knjigovodstveni servis)
Ukupno 4. % ukupnog iznosa koji se traži od davatelja financijskoh sredstava
SVEUKUPNO (1+2+3+4)
5. OSTALI IZVORI FINANCIRANJA Iznosi iz ostalih izvora financiranja Upisati nazive drugih davatelja sredstava
SVEUKUPNO (I+II+III+IV)Detaljni popis obrazaca pogledajte ovdje:

Pošaljite dokumentaciju vezanu uz prijavu
Skip to content