Javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2023. godini

1. Javna priznanja Grada Koprivnice su:

Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice. Počasnim građaninom Grada Koprivnice može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje demokratskog društva, položaja  i ugleda Grada Koprivnice, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj Grada Koprivnice ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Nagrada za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom trajno obilježila izuzetna postignuća na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada kojima se znatno doprinosi razvoju Grada.

Medalja Grada Koprivnice. Medalja Grada Koprivnice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života Grada Koprivnice.

Plaketa Grada Koprivnice. Plaketa Grada Koprivnice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za izuzetna postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada.

2. Inicijativu za pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

 • članovi Gradskog vijeća (pojedinačno ili kao Vijeće)
 • radna tijela Gradskog vijeća
 • gradonačelnik
 • Vijeća mjesnih odbora
 • građani, udruge građana
 • vjerske zajednice
 • trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe

3. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku (na propisanom obrascu) Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice, a mora obavezno sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja inicijative
 • ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za koju se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi inicijativa sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja
 • životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

4. Obrazac za podnošenje inicijative može se skinuti s web stranice Grada Koprivnice www.koprivnica.hr  ili podići u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, soba br. 1. (pisarnica) ili soba br. 6 (prizemlje).

5. Nepravodobne i nepotpune inicijative neće biti razmatrane.

6. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna 2023. godine, a dostavljaju se poštom na adresu:

GRAD KOPRIVNICA

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Zrinski trg 1/I, 48000 KOPRIVNICA

s naznakom “JAVNA PRIZNANJA U 2023. g.”

ili osobno u Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, Zrinski trg 1, soba br. 6.

1.-Javni-poziv-javna-priznanja-2023-objava.doc (live.com)

2.-obrazac-za-javna-priznanja.docx (live.com)

Skip to content